Бидний тухай

Алсын хараа

Өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн мэдлэгийг хэрэглэгчдэд

Эрхэм зорилго:


Номын сангийн хөгжлийн бодлогын асуудалд анхаарч, номын санг автоматжуулах, мэдлэг, мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах, электрон мэдээлэл ашиглах боломжийг нэмэгдүүлэх, номын санчдыг чадавхижуулах, олон нийтийн мэдээллийн хүртээмжийг тэгш хүртээх

Тулгуур зарчим:

  • Хамтын удирдлага, харилцан ойлголцолд тулгуурлан ажиллах;
  • Гишүүд хамтран, харилцан үр ашигтай ажиллах;
  • Ардчилсан, шударга ёс, ил тод байдал, хууль, байгууллагын дүрэм, зарчимааа дээдэлж дагаж мөрдөх;
  • Улс төрийн аль нэг нам, хүчнээс хараат бус байх;
  • Сайн дурын гишүүдийн оролцоог дэмжиж, номын санг хөгжих орчныг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
  • Гишүүд ашиг сонирхолоо ил тод илэрхийлж санал хураалтад оролцохгүй байх;