Санхүүжилт

Консорциум нь дараах орлогын эх үүсвэрээс санхүүжиж үйл ажиллагаагаа явуулна:
  • Гишүүнчлэлийн татвар;
  • Хөтөлбөр, төслүүд;
  • Зорилгын дагуу аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхэлж олсон орлого;
  • Хандив, бэлэг, тусламж;
  • Санхүүжүүлэгч байгууллагын тэтгэлэгт төслүүд;
  • Хууль тогтоомжийн хүрээнд олсон бусад эх үүсвэр;
Comments