Үйл ажиллагаа

Номын сан, мэдээллийн төвүүдийн хөгжлийн бодлогын асуудалд анхаарч, мэдлэг, мэдээлэл солилцох, хамтарч ажиллах, цахим мэдээлэл ашиглах, бүрдүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх, номын санчдыг чадавхижуулахад анхаарч дараах үндсэн үйл ажиллагааг явуулна.

Үүнд:

  • Онлайн мэдээллийн сангуудын лиценз зуучлал;
  • Нээлттэй мэдээлэл ба Номын сангийн програм хангамж;
  • Номын сангийн үйлчилгээ ба Оюуны өмч;
  • Номын сангийн шинэчлэл, зөвлөгөө;
  • Сургалт, семинар, хүний нөөц;